StatutenI - Inleidende bepalingen

Art. 1

De Facultaire Studentenraad Wetenschappen is de facultaire studentenraad van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Gent. De studentenraad gebruikt als naam ook Studentenraad Wetenschappen of StuW.

Art. 2

De Facultaire Studentenraad Wetenschappen is opgericht volgens de voorwaarden bepaald in het Reglement voor financiële ondersteuning van Facultaire Studentenraden van de Gentse Studentenraad.

Art. 3

De Facultaire Studentenraad Wetenschappen is opgericht volgens de voorwaarden bepaald in het Participatiereglement van de Universiteit Gent.

Art. 4

De Facultaire Studentenraad Wetenschappen erkent de algemene beginselen van non-discriminatie en gelijkheid van alle studenten en benadrukt het belang van een democratische verkiezingsprocedure.II - Samenstelling

Art. 5

De Facultaire Studentenraad Wetenschappen bestaat uit een Algemene Vergadering en het StuW-Bestuur.

Algemene Vergadering

Art. 6

De Algemene Vergadering bestaat uit alle studenten die op de rol ingeschreven zijn in een opleiding aan de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Externe personen mogen de vergaderingen bijwonen, maar hebben in geen geval stemrecht. De aanwezigheid van derden wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de AV door de vergadervoorzitter.

Art. 7

Bij verstoring van de rust, orde of veiligheid van de vergadering, kan de voorzitter de vergadering stilleggen en de student of studenten die aan de basis liggen hiervan verzoeken de vergadering te verlaten en, zo deze dit weigert of weigeren, stemrecht te ontzeggen op die vergadering, tenzij de Algemene Vergadering met 2/3 meerderheid van de aanwezige studenten alsnog verzoekt de desbetreffende student stemrecht te verlenen en de vergadering te laten doorgaan.

Art. 8

Iedereen die voldoet aan elk van volgende voorwaarden is stemgerechtigd:

 • Voldoet aan Art. 6 en minimum 27 studiepunten aan de Faculteit Wetenschappen van de UGent opneemt, hetzij ingeschreven met een diplomacontract.
 • Om te stemmen is actieve deelname [1] vereist.
 • Is een studentenvertegenwoordiger zetelend in de opleidingscommissie van een FWE-opleiding of een faculteitsbrede raad of commissie, aangevuld met de AV-leden die de twaalf maanden voorafgaand aan de vergadering minimaal twee AV-vergaderingen van StuW heeft bijgewoond.

Dit aangevuld door de DB-leden en met uitzondering van de vergadervoorzitter, waarbij het aantal DB-leden met stemrecht nooit meer dan de helft van de stemgerechtigde aanwezigen mag uitmaken, indien dit het geval is staan DB-leden hun stemrecht af tot aan deze voorwaarde voldaan wordt. Een gewone meerderheid [2] voldoet voor alle beslissingen, tenzij later anders vermeld.

Art. 9

De leden van de Algemene Vergadering kunnen een agendapunt verdagen indien een gewone meerderheid behaald wordt.

Art. 10

De Algemene Vergadering wordt minstens vier keer per jaar samengeroepen. Het Bestuur plaatst hiervoor een aankondiging op de elektronische leeromgeving van de Universiteit Gent. De vergaderingen zijn open voor iedereen die op één of andere manier geassocieerd is met de Universiteit Gent.

Art. 11

Van elke Algemene Vergadering wordt een openbaar verslag opgesteld, dat via de elektronische leeromgeving van de Universiteit Gent ter beschikking wordt gesteld na goedkeuring op de volgende Algemene Vergadering.

Art. 12

Van elke Algemene Vergadering wordt een openbaar verslag opgesteld, dat via de elektronische leeromgeving van de Universiteit Gent ter beschikking wordt gesteld na goedkeuring op de volgende Algemene Vergadering.

Bestuur

Art. 12

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de facultaire studentenraad, belast met de dagelijkse beslissingen en de organisatie van haar activiteiten. Het brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering en moet zich hieraan verantwoorden. Leden van het Bestuur hebben stemrecht in de Algemene Vergadering, maar hebben samen nooit meer stemmen dan het aantal leden die op dat moment in de Algemene Vergadering aanwezig zijn.

Art. 13

Het Bestuur bestaat uit minstens drie personen waarvan minimum één verkozen vertegenwoordiger uit de faculteitsraad. Alle bestuursleden moeten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Vergadering, zoals bepaald in art. 6. Het Bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheid om, naast deze drie permanente bestuursfuncties, ook aanvullende bestuursfuncties in het leven te roepen.

 • De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding en is de uiteindelijke verantwoordelijke. De voorzitter moet elk academiejaar de verschillende vergaderingen samenroepen volgens art. 9.
 • De secretaris stelt een verslag op van elke vergadering en verdeelt dit naar de studenten via de elektronische leeromgeving van de Universiteit Gent. De secretaris neemt ook de taak van ondervoorzitter op en leidt de vergadering wanneer de voorzitter verhinderd is.
 • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële status van de raad en de subsidies. De penningmeester brengt elke vergadering verslag uit van de financiële status.

Art. 14

Elke beslissing van het bestuur moet met een meerderheid van de stemmen van de bestuursleden genomen worden.

Art. 15

Het bestuur van het komende academiejaar wordt op een speciale daartoe aangekondigde vergadering op het einde van het academiejaar verkozen. De ambtstermijn van het verkozen bestuur gaat in bij de aanvang van het komende academiejaar zoals gecommuniceerd in het Onderwijs- en Examenreglement van de Universiteit Gent en eindigt op de laatste zondag van dat academiejaar.

Art. 16

Het bestuur wordt verkozen volgens het volgende proces:

 • Een week voor de kiesvergadering wordt naar alle studenten van de Faculteit Wetenschappen gecommuniceerd voor welke functies men zich verkiesbaar kan stellen.
 • Vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering moeten de kandidaturen ingediend zijn bij de voorzitter. Deze houdt de Algemene Vergadering op de hoogte van alle ingediende kandidaturen.
 • De kiesvergadering wordt geleid door een lid uit de vergadering die geen kandidaat is voor de functie waarvoor op dat moment wordt gekozen.
 • De kandidaten stellen zich per functie voor aan de algemene vergadering, waarna ze de vergadering tijdelijk verlaten. Alle aanwezige leden kunnen vragen opstellen voor alle kandidaten of één kandidaat specifiek. De vragen worden gesteld zonder aanwezigheid van de andere kandidaten voor die functie.
 • De stemming gebeurt zonder aanwezigheid van de kandidaten. De stemming gebeurt via het “instant run-off voting” systeem. Bij één kandidaat wordt er echter gewoon gestemd met vóór of tegen. De stemming gebeurt altijd geheim.
 • De stemmen worden geteld door één iemand van het dagelijks bestuur en één iemand van de algemene vergadering. Deze mogen beiden geen kandidaat zijn voor de functie waarvoor men op dat moment stemt.
 • Een kandidaat wordt verkozen met een tweederdemeerderheid. Een onthouding wordt niet meegerekend. Een ongeldige stem geldt als een onthouding.

Art. 17

Wanneer een bestuurslid ontslag neemt of wanneer hij niet meer voldoet aan de voorwaarden uit art. 13 en automatisch ontslag neemt, wordt hij vervangen bij de volgende algemene vergadering. Neemt de voorzitter ontslag, dan wordt zijn functie doorgegeven aan de ondervoorzitter.III - Slotbepalingen

Art. 18

In geval van ontbinding zal de vereniging beslissen dat het nettoactief zal gestort worden aan de Gentse Studentenraad.

Art. 19

Wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering wanneer het voorstel een tweederdemeerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden haalt. Onthoudingen gelden als een nee-stem voor de berekening van het resultaat.Definities

Een gewone meerderheid wordt bereikt wanneer het aantal stemmen vóór het aantal stemmen tegen overtreft. Een tweederdemeerderheid wordt verkregen wanneer het aantal stemmen vóór het dubbel van het aantal stemmen tegen overtreft.

Instant run-off voting: de stemmende leden rangschikken al hun kandidaten op een geheime stembrief. Bij de eerste telling van de stemmen gaat het alleen om de eerste voorkeur. Als een kandidaat meer dan tweederde van de stemmen krijgt, is deze direct gekozen. Als bij de eerste telling geen kandidaat is verkozen, valt de kandidaat af die het minst als eerste keus is aangegeven (of indien er een ex aequo is vallen de kandidaten met het minst aantal stemmen af). De stemmen van die kiezers gaan niet verloren, maar worden op basis van de tweede voorkeur toegekend aan de andere kandidaten. Als er nog steeds geen meerderheidskandidaat is, wordt dit proces herhaald met de tweede keus stemmen van de kandidaat(en) die nu op de laatste plaats staat.