Parkeren op campus Sterre

  • Posted on: 2 September 2016
  • By: Johannes

De stad Gent heeft besloten om de parkeerplaatsen rond campus Sterre betalend te maken. Hierop heeft de faculteit Wetenschappen besloten slagbomen te installeren aan de hoofdingang. Hoewel StuW gepleit heeft om studenten die met de wagen komen ook toegang te vergunnen tot de campus, werd er helaas gekozen om hier niet op in te gaan. Iedereen zal de campus nog kunnen oprijden, maar om deze weer te verlaten moet men een jeton verkrijgen van een van de vele secretariaten. Deze zal men enkel krijgen voor specifieke gevallen. Mensen met een handicap of gelijkaardige redenen die een studenten verplichten om dagelijks met de wagen te komen kunnen wel permanente toegang krijgen.

Tijdens de eerste week van het academiejaar (26/09 - 30/09) zullen de slagbomen in gebruik genomen worden. Gedurende die week is de parking nog beschikbaar voor iedereen. Gedurende de tweede week (03/10 - 07/10) zullen er ook medewerkers naast de slagbomen staan om je te assisteren bij het gebruik en vragen te beantwoorden. Vanaf week drie (10/10 - 14/10) zal de parking enkel nog beschikbaar zijn voor UGent medewerkers. Studenten kunnen enkel nog uitzonderlijk de parking gebruiken. Om toestemming te krijgen contacteert men het secretariaat van het gebouw waar men moet zijn en voor andere vragen mailt men mobiliteit@ugent.be. Indien men zonder toestemming de parking oprijdt moet men langs het permanentiecentrum in de Stalhof. Hiervoor zal een administratieve kost aangerekend worden.

Alternatieve parkeerlocaties zijn de beperke parkeerplaatsen rond campus Sterre, de park en ride op Flanders Expo, de volledige lijst van park en ride zones vind je hier. Andere opties zien uiteraard het openbaar vervoer, fietsen zoals diegene die je per jaar kan huren bij studenten mobiliteit of te voet komen.

Over de verhoging van het inschrijvingsgeld, besparingen en de schoppenactie

  • Posted on: 20 October 2014
  • By: Johannes

De Vlaamse regering wilt in haar legislatuur 800 miljoen euro besparen in het onderwijs, waarvan de helft op hoger onderwijs. De afgelopen jaren werd er nochtans al fors bespaard. Om een deel van die volgende besparingen te compenseren, heeft de minister aangekondigd dat het inschrijvingsgeld opgetrokken wordt tot 890 euro.

Dat zorgt ervoor dat bepaalde mensen door hun financiële achtergrond niet zouden kunnen gaan studeren. Volgens het Planbureau zou het om ongeveer 2000 studenten gaan. Eerst leek het erop dat de beurzen niet zouden veranderen, maar dankzij het protest van de studenten ziet het ernaar uit dat er toch een derde categorie komt naast de huidige beurzen voor beursstudenten en bijna-beursstudenten. Dat volstaat echter niet: de beurzen zijn namelijk nu al ontoereikend om de gehele studiekost te dekken.

Andere maatregelen doen ook een duit in het zakje. De verhoging compenseert namelijk maar een deel van de besparingen. De UGent moet het stellen met 10% minder werkingsmiddelen voor haar sociale voorzieningen. De prijzen van homes en resto's zullen bijgevolg stijgen. Ten tweede wordt het fonds afgeschaft om sociaal zwakkeren aan te moedigen om naar het hoger onderwijs te gaan. De kwaliteit van het onderwijs wordt bovendien bedreigd: er zal worden geknipt in omkadering, kwaliteitszorg, het studieaanbod, ...

Besparen op onderwijs getuigt van een korte termijnvisie. Iedereen de kans geven te studeren komt de samenleving alleen maar ten goede. Volgens OESO-studies brengt een hoogopgeleide de maatschappij tussen de 152.000 en 169.000 euro op lange termijn op. Onderwijs verdient dus investeringen.

Wat is de schoppenactie?

De schoppenaas is het symbool van het protest tegen de besparingen op onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld. Het begon met een petitie (http://petitietegenverhoging.weebly.com/) die al meer dan 20.000 handtekeningen haalde. Hieruit starten studenten actiegroepen in alle studentensteden waarin ze meedenken over verdere acties. Meer info vind je in de facebookgroep “Algemene actiegroep tegen het verhogen van het inschrijvingsgeld”.

Persbericht van onze rector, Anne De Paepe

  • Posted on: 15 June 2014
  • By: Nick

Rector Anne De Paepe heeft tot dusver de media wat geschuwd. Een jaar na haar verkiezing wil ze wel haar standpunten kwijt over enkele hangende kwesties.
INSCHRIJVINGSGELD (NIET) HOGER

‘Ik ben tegen een verhoging van het studiegeld voor de basisopleidingen. Daar mag je niet sociaal selecteren. We kunnen wel de extra opleidingen – master-na-masters – waar een internationaal publiek op af komt, duurder maken. Buitenlandse studenten denken nu dat het geen kwaliteit kan zijn omdat het zo goedkoop is.’Bovendien: stel dat we het toch verhogen met 100 of 200 euro, dat gaat ons weinig opbrengen.inschrijvingsgeld is maar goed voor 2 procent van ons budget.’ ‘Waar ik bang voor ben is dat politici het inschrijvingsgeld zouden optrekken en dat dan als alibi gebruiken om geen extra middelen voor hoger onderwijs vrij te maken.’

ORIËNTEREN AAN DE START

‘Een andere vorm van besparen is zorgen dat jongeren minder mislukken en sneller in de juiste richting terecht komen. Ik ben gewonnen voor een oriënteringsproef vóór de aanvang van het eerste jaar. Dat is een dossier dat we snel moeten aanpakken samen met de andere instellingen. We beginnen niet van nul. Er zijn aanzetten zoals de ijkingsproef bij de ingenieurs en de exacte wetenschappen en de test die onze faculteit psychologie ontwikkelt.’

‘De proef mag niet de vorm van een toelatingsexamen oude stijl krijgen. Ik wil geen afbreuk doen aan de toelatingsproef voor geneeskunde maar selecteren we daarmee wel de beste toekomstige artsen? Zo’n proef heeft altijd zijn beperkingen.’

FLEXIBILISERING GAAT TE VER

‘De doorgedreven flexibilisering van het hoger onderwijs moeten we aan banden leggen.

Sommige jongeren rekken hun studies nodeloos en slepen vakken jarenlang mee. Dat lukt alleen als je je dat kunt veroorloven. Wat bedoeld was als sociale maatregel driegt helemaal anders uit te draaien.

We moeten van de studenten durven eisen dat ze eerst voor bepaalde vakken moeten slagen, vóór ze verder mogen gaan. Vakken meenemen zou maximaal twee jaar mogen.’

BESPAREN DOOR RATIONALISEREN

‘De universiteiten kunnen hun middelen nog veel efficiënter aanwenden. Het heeft geen zin richtingen met een handjevol studenten vijf keer te hebben in Vlaanderen. Vele politici zijn in hetzelfde bedje ziek. Als de overheid aan A iets geeft, willen zij dat B uit hun regio hetzelfde krijgt. Ach, die klein-regionaal-politieke reflex… Wij zijn geen concurrenten van elkaar, onze concurrenten zitten in het buitenland.

FACULTEITEN SCHRAPPEN

‘Er is nog wel meer te rationaliseren. We hebben nog elf faculteiten. Terwijl die indeling van de academsiche activiteiten achterhaald is. We moeten ook af van administratieve overlast. De klassieke visitaties van de studierichtingen – die ons veel hebben bijgebracht; de excessen zijn weg - worden administratief steeds zwaarder; daar komt nu nog een ‘instellingsreview’ bovenop. Stop. Ik wil best rekenschap afleggen, maar op een zinvolle wijze.’

MEER GENDER, MINDER POLITIEK

‘De verkozen leden van de Raad van Bestuur zijn voor de helft mannen, voor de helft vrouwen. We doen béter dan het decreet ons oplegde. Straks moet de overheid haar tien bestuurders nog aanduiden. Ik hoop dat zij het even goed doet wat gender betreft en niet louter het traditionele politieke-levensbeschouwelijke evenwicht respecteert. Dat is hier overigens veel minder aan de orde dan vroeger.’

‘Of ik een vrouwelijke minister van Onderwijs verkies? Ik ben er niet mee bezig welke partij de minister zal leveren. Ik wil vooral iemand met oprechte interesse in zijn domein, die zijn dossiers kent en beslissingen neemt op inhoudelijke gronden – niet om er morgen mee in de krant te komen.’

HAS-award in studentenvertegenwoordiging voor Stijn Seghers!

  • Posted on: 18 May 2014
  • By: Nick

Op de Algemene vergadering van StuW donderdag 15 mei werd Stijn Seghers bedankt met een Honours Award in Studentenvertegenwoordiging (HAS) door de voorzitter van StuW omwille van zijn belangrijke bijdrage in het vertegenwoordigen van de studenten in de Onderwijsraad afgelopen twee jaar! Stijn heeft zich in die twee jaar helemaal ingewerkt in de onderwijsdossiers. Bovendien heeft hij op de vergaderingen van StuW uitgebreid verslag gegeven en gevraagd naar onze mening. Geen enkele keer was hij niet aanwezig op de vergaderingen van de Onderwijsraad en daarnaast heeft hij vaak samen gezeten met andere studentenvertegenwoordigers in de werkgroep Onderwijs van de Gentse StudentenRaad. Kortom, Stijn heeft bewezen dat er heel actieve, gepassioneerde studentenvertegenwoordigers zijn die het beste van zichzelf geven in naam van ons, de studenten!

Stijn, heel erg bedankt daarvoor! Jij gaat dat goed doen als nieuwe voorzitter van Zeus WPI!

Wat is de Onderwijsraad?

De onderwijsraad is een raad die advies geeft aan de Raad van Bestuur inzake onderwijsmaterie. Het gaat hier dus niet om het facultaire, maar centrale niveau. De beslissingen die hier worden genomen, gelden dus ook als advies voor de facultaire opleidingscommissies en de kwaliteitscellen onderwijs. Concreet worden er onder andere beslissingen genomen over aanpassingen van het onderwijs- en examenreglement, over voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (vb. het stellen van taalvoorwaarden voor lesgevers), er worden opleidingsevaluaties besproken, enz. Kortom worden hier de grote lijnen uitgezet binnen dewelke het onderwijs aan de hele universiteit georganiseerd wordt.

De onderwijsraad wordt voorgezeten door de vicerector en de directeur onderwijsaangelegenheden. Naast de studentenvertegenwoordigers (1 per studiegebied), zetelen er in de onderwijsraad ook nog vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (1 per faculteit), vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel (1 per soort wetenschap), vertegenwoordigers van de raad van bestuur, een regeringscommissaris, een expert en een vertegenwoordiger van de afdeling onderwijsaangelegenheden.

Tags: 

Pagina's